Potato Pancakes Day 2023

Until Potato Pancakes Day are 51 days, ie 1 month and 20 days.

In 2023 Potato Pancakes Day is on 13th November (Monday).