Fibromyalgia Awareness Day 2024

Until Fibromyalgia Awareness Day are 157 days, ie 5 months and 5 days.

In 2024 Fibromyalgia Awareness Day is on 12th May (Sunday).