Fibromyalgia Awareness Day 2023

Until Fibromyalgia Awareness Day are 227 days, ie 7 months and 15 days.

In 2023 Fibromyalgia Awareness Day is on May 12th (friday).